prof. dr hab. Marcin Pliński


         O sobie:

Urodziłem się 30 października 1943 roku w Łebczu koło Pucka na Kaszubach. Do Szkoły Podstawowej uczęszczałem w Swarzewie. Maturę uzyskałem w Liceum Ogólnokształcącym w Pucku w 1961 roku i w tym samym roku rozpocząłem studia biologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończyłem  w 1966 roku. Zaraz po studiach podjąłem pracę jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Łodzi.

W 1970 roku na Uniwersytecie Łódzkim uzyskałem stopień naukowy doktora za pracę nt. „Glony solnisk podłęczyckich” i wówczas wracam w swoje strony do Trójmiasta, gdzie otrzymuję propozycję pracy w tworzącym się  Uniwersytecie Gdańskim. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskałem w 1979 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę „Kierunki zmian strukturalnych w fitoplanktonie estuariów Bałtyku Południowego“. W 1981 roku zostałem pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję tę pełniłem przez dwie kadencje. Tytuł profesora uzyskałem w 1989 roku. W tym samym roku zostałem powołany przez Wydział Nauk Biologicznych PAN na stanowisko dyrektora-organizatora Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni. Funkcję tę pełniłem do 1993 roku. W 1996 roku zostałem wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Tę zaszczytną funkcję pełniłem przez dwie trzyletnie kadencje. W 2002 roku podjąłem trud tworzenia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, w której pełnię funkcję rektora.

Moje zainteresowania naukowe ukierunkowane są na badania taksonomii i ekologii glonów, szczególnie morskich. Na Uniwersytecie Gdańskim zorganizowałem od podstaw jedyny w Polsce ośrodek algologii morskiej. Jako pierwszy zwróciłem uwagę na rolę sinic w zmianach ekosystemowych Bałtyku Południowego. Dorobek naukowy zawarty jest w licznych artykułach i referatach konferencyjnych (zakładka „nauka”)

Pełniłem i pełnię odpowiedzialne funkcje w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w latach 2001-2004 Prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, w latach 2005 – 2011 Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, a od 2006 roku, przez trzy kadencje, Prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, w kadencji 2007-2010 Przewodniczącego Komitetu Ekologii PAN, a od 2007, przez dwie kadencje, Przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN oraz Narodowego Komitetu SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research); byłem członkiem grup roboczych Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – HELCOM oraz ekspertem w zakresie glonów toksycznych przy Międzynarodowej Komisji Oceanograficznej (IOC-UNESCO). W 2018 roku uhonorowano mnie godnością Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Od 2002 roku jestem Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”.

Jestem autorem dwóch podręczników akademickich: „Hydrobiologia ogólna” (zakładka „podręczniki”) i „Biologia organizmów morskich” oraz eseju „Zawiłości człowieczeństwa” (zakładka „książki”) oraz unikatowego w skali europejskiej wielotomowego opracowania „Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)”.

Uhonorowany zostałem kilkoma odznaczeniami państwowymi (Złoty Krzyż Zasługi – 1987 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1996 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2014 r.) i resortowymi (Zasłużony Pracownik Morza – 1979 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1990 r., Zasłużony dla Rolnictwa – 2014 r.) oraz naukowymi ( Medal im. Profesora Kazimierza Demela – 2008 r.); ponadto Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza – 2007 r. oraz Nagrodą Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusz – 2014 r.  

Działałem społecznie w związku zawodowym „Solidarność”. Byłem członkiem Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. W 2005 roku objąłem mandat radnego sejmiku pomorskiego II kadencji.

Hobby z lat młodzieńczych to taniec towarzyski i jeździectwo, a teraz pisanie wspomnień rodzinnych (Rodowody – zakładka) i, nie tylko czytanie, książek historycznych (Odpusty w Swarzewie – zakładka „książki”).