Jubileusz

 

W dniu 19 maja 2014 r., w godzinach 12.00-14.00, w Auditorium oceanographorum Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni), odbyła się Jubileuszowa Sesja z okazji 50-lecia działalności naukowej prof. dr. hab. Marcina Plińskiego – wybitnego algologa morskiego, współtwórcy gdańskiej oceanografii oraz Rektora Seniora Uniwersytetu Gdańskiego.

Bez nazwy11

W programie Sesji: słowo Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. Waldemara Surosza o Profesorze Marcinie Plińskim, udokumentowane prezentacją  odsyłacz do prezentacji  oraz wystąpienia gości. Sesja Jubileuszowa w uroczysty sposób rozpoczynała  i uświetniała odbywającą się w dniach 19-22 maja na Uniwersytecie Gdańskim, XXXIII międzynarodową Konferencję Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, której tematyka dotyczyła zakwitów sinic i glonów oraz ich znaczenia dla gospodarki wodnej i zdrowia człowieka.


Biogram Prof. dr hab. Marcina Plińskiego.

Prof. dr hab. Marcin Pliński jest jednym z twórców gdańskiej oceanografii. Zorganizował od podstaw jedyny w Polsce ośrodek algologii morskiej. Podjął i rozwinął unikatowe badania nad zmianami ekologicznymi w Bałtyku, spowodowanymi nasilającą się presją człowieka. Jako pierwszy zwrócił uwagę na rolę sinic w tych zmianach. Dla akwenów przybrzeżnych opracował w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku matematyczny model inwazji sinic. Podjął ponadto studia nad algoflorą Bałtyku Południowego, a szczególnie Zatoki Gdańskiej. Innym nurtem prac naukowych były badania ekofizjologiczne nad efektem produkcji glonów w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia zmian strukturalnych jakie zachodzą w ostatnich latach w Bałtyku. Do znaczących osiągnięć organizacyjnych należy zaliczyć prace nad programem studiów unikatowego kierunku studiów w Polsce jakim jest Oceanografia, w okresie gdy pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Oceanografii UG (1978-1981). Przez dwie kadencje (1981-1987) był dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W 1989 roku został powołany na dyrektora-organizatora Centrum Biologii Morza PAN. Funkcję tę pełnił do 1993 roku.

W 1996 roku był wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, kiedy to rozpoczęty został proces rozbudowy i modernizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki jego staraniom powstały nowe obiekty, w tym nowoczesny budynek Wydziału Prawa UG. Jednocześnie rozwijał intensywnie działalność naukową. Doskonała znajomość warsztatu badań ekologicznych pozwoliła mu z łatwością podjąć nowe wyzwanie badawcze jakim okazała się być toksyczność sinic (cyjanobakterii). Jest to jeden z najważniejszych problemów współczesnej biologii środowiskowej i ekologii. Studyjne badania nad ekofizjologią gatunku toksycznej cyjanobakterii Nodularia spumigena, ostatnio dominującej w Bałtyku, pozwoliły bliżej określić warunki środowiskowe, przy których ten gatunek tworzy zakwity. Umożliwia to przewidywanie z dużym prawdopodobieństwem kiedy użytkowanie wody, w tym również kąpiel, są niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Szeroka współpraca międzynarodowa, którą podjął, pozwoliła mu stworzyć w Uniwersytecie Gdańskim pierwszy w Polsce, jeden z wiodących w Europie ośrodków badań nad toksycznymi sinicami. Dzięki wybitnym osiągnięciom naukowym kierowany przez Profesora Zakład Biologii i Ekologii Morza UG został włączony do sieci eksperckich laboratoriów objętych działalnością Konwencji Helsińskiej.

Na podkreślenie zasługują prospołeczne działania profesora Marcina Plińskiego. Stworzone przez Niego w Uniwersytecie Gdańskim Regionalne Centrum Sinicowe współdziałało ze służbami sanitarnymi oraz władzami samorządowymi także spoza województwa pomorskiego. Rozwijane przez Niego badania mają zatem nie tylko pionierski walor naukowy, ale również istotne aspekty użyteczne. Są wśród nich m.in. poszukiwania przyczyn i środków zaradczych przed efektami niezwykle groźnych dla gospodarki morskiej i turystyki toksycznych zakwitów sinic.

Jest ekspertem w zakresie glonów toksycznych przy Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej (IOC - UNESCO). Został przedstawicielem Polskiej Akademii Nauk w Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation) w Strasburgu dla realizacji międzynarodowego programu „EuroCYANO” (Ecological Impact, Diversity and Molecular Biology of Cyanobacteria). Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. W kadencji 2007-2010 przewodniczył Komitetowi Ekologii Polskiej Akademii Nauk, zaś od 2007 przez dwie kadencje pełni funkcje Przewodniczącego Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. Od 2002 roku jest Redaktorem Naczelnym ważnego dla środowiska ekologów i hydrobiologów międzynarodowego czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”, które dzięki jego pracy i staraniom znajduje się od siedmiu lat na liście czasopism Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Wszystkie te funkcje są pełnione przez Niego społecznie.

Również doniosłe są osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Jest autorem dwóch podręczników akademickich: „Hydrobiologia ogólna” (1995) i „Biologia organizmów morskich” (2007) oraz unikatowego w skali europejskiej wielotomowego opracowania „Flory Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)” (2007-2013). Pod jego kierunkiem wykonano prawie 100 prac magisterskich; był opiekunem i promotorem w 16 przewodach doktorskich oraz wielokrotnym recenzentem prac na stopień doktora habilitowanego oraz publikacji naukowych. Od 1992 do 2012 roku kierował wieloosobowym zespołem naukowo-dydaktycznym (Zakład Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego), doprowadzając do tytułu profesora pięciu zaś do stopnia naukowego doktora habilitowanego sześciu spośród swoich współpracowników. Jest to liczba znacząca zważywszy na specyfikę badawczą jaką charakteryzuje się oceanologia jako dziedzina nauki, co z pewnością przyczyniło się znacząco do rozwoju tego obszaru nauki w Polsce.

Sporządził dr Tomasz Zarzycki – Pełnomocnik Dziekana; Koordynator Projektów Badawczych 
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Bez nazwy2

 Przed rozpoczęciem sesji

Bez nazwy3
Bez nazwy6

                                       Sesję rozpoczyna Dziekan Wydziału prof. dr hab. Waldemar Surosz


Bez nazwy8

                       Jubilat odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyjmuje gratulacje

Bez nazwy9

Pierwszy zabiera głos i składa gratulacje Jego Ekscelencja ks. dr Arcybiskup Senior Tadeusz Gocłowski

Kolejnym zabierającym głos był dr Janusz Lewandowski – Komisarz Unii Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu UE

plinski-jubi4-2

Gratulacje składa Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

 Gratulacje składa Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Kazimierz Plocke i wręcza jubilatowi Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”

  

 

 

 Następnie gratulacje składali:

W imieniu władz uczelni Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

W imieniu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, pani Małgorzata Gładysz

Pan Senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt składa gratulacje 


Gratulacje złożyła i przekazała książkę „Wielcy kaszubi synowie Ziemi Puckiej” poseł Teresa Hoppe

Następnie poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia w Gdyni

Prezes Polskiego Towarzystwa Fykologicznego prof. dr hab. Lubomira Burchardt


Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego dr Iwona JasserDyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego prof. dr hab. Tomasz Linkow

Dyrektor Instytutu Botaniki PAN w Krakowie prof. dr hab. Konrad Wołowski

Bez nazwy25


i wręczył unikatowe rysunki glonów morskich wykonane w XIX w. przez dr Józefa Rostafińskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego


Potem gratulacje składała Dyrektor Instytutu Oceanografii UG prof. dr hab. Natalia Gorska

Potem Dyrektor Instytutu Geografii UG prof. dr hab. Mirosław MiętusDyrektor Ogrodu Botanicznego w Warszawie dr Hanna Werblan-Jakubiec przekazała gratulacje w imieniu algologów warszawskichi wręczyła Jubilatowi koszulki z nadrukami glonów nazwanymi na część JubilataGratulacje w imieniu algologów i hydrobiologów z Łodzi przekazała prof. dr hab. Barbara Rakowska

Bez nazwy3

 Gratulacje składa w imieniu naukowego środowiska oceanografów Szczecina Prorektor Senior Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Stanisław Musielak

Bez nazwy4

W imieniu środowiska hydrobiologów koszalińskich gratulacje składa Prorektor Senior Politechniki Koszalińskiej

 prof. dr hab. Tomasz Heese


Bez nazwy5

Gratuluje Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego dr Henryk Lewandowski


 

Bez nazwy6

  W imieniu najbliższych współpracowników z Zakładu Biologii i Ekologii Morza gratulacje składają 
prof. dr hab. Mariusz Sapota i dr Justyna Kobos

Bez nazwy7

I przekazują specjalny upominekBez nazwy12

 W imieniu studentów gratulacje złożył Przewodniczący Studenckiego Koła Oceanografów


 

 

Ponadto obecni byli i głos zabrali m. in. poseł Krystyna Kłosin, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzy Błażejowski,  Rektorzy – seniorzy UG prof. Bronisław Rudowicz i Andrzej Ceynowa oraz wielu przyjaciół i sympatyków Jubilata.Bez nazwy13

Potem  dziękował Jubilat


Bez nazwy10

Na koniec odśpiewano „Sto lat”

 

 

 Zdjęcia fotograficzne: Rafał Migoń